You are here: Home > Legendy > Północne skrzydło

Północne skrzydło

W północnej części wyższej partii wzgórza została odkryta wschodnia część skrzydła północnego zamku głównego. Wzniesiono ją na planie zbliżonym do prostokąta o wymiarach wnętrza piwnicy około 15,5 x 5,3 m. Grubość ścian w partii fundamen­towej wykonanej z kamieni i cegieł na zaprawie wapiennej dochodziła do 3,4 m, na­tomiast powyżej sklepienia piwnicy nie przekraczała 1,6 m. Niemal równolegle do ściany północno-zachodniej, w odległości od niej około 1,3 m znajduje się pięć fun­damentów filarów kamiennych o kwadratowym lub prostokątnym rzucie poziomym, ustawionych w rzędzie i oddalonych od siebie od 2,2 do 3 m. Na nich to i na ścianach wspierało się sklepienie kolebkowe na gurtach nad południowo-wschodnią częścią piwnicy i krzyżowe nad północno-zachodnią, między rzędem filarów i ścianą północ­no-zachodnią. W części środkowej szczytowej ściany północno-wschodniej, na wy­sokości około 1 m od posadzki była wnęka z półkami o szerokości 1,3 m, głębokości 0,2 m i przypuszczalnej wysokości około 1,2 m. Ściana ta w poziomie piwnicy została wykonana z dwóch warstw: ceglanej, stanowiącej jej lico w piwnicy oraz kamiennej tworzącej miąższ muru i lico zewnętrzne. W środkowej części ściany południowo- wschodniej umieszczone były murowane schody prowadzące z dziedzińca zamkowe­go do piwnicy. Od strony dziedzińca znajdował się piętrowy arkadowy krużganek o szerokości około 4 m. Odległości między filarami arkad odpowiadały odległościom między filarami w piwnicy. Pełnił on rolę ciągu komunikacyjnego; z niego prowadzi­ły wejścia do sal i komnat parteru, pierwszego i zapewne drugiego piętra. Sale te ze sklepieniami krzyżowo-żebrowymi spływającymi na rzeźbione wsporniki i głowice Kamiennych filarów miały różnobarwne glazurowane posadzki i kolorowe witraże w oknach. W zwieńczeniu sklepień umieszczone były rzeźbione zworniki z kamienia lub sztucznego kamienia z płaskorzeźbami postaci biblijnych i Chrystusa. Zapewne na ścianach znajdowała się wielobarwna polichromia w postaci winnej latorośli, liści akantu i scen figuralnych a w portalach drewniane okute drzwi z bogatą snycerką .ikazującą sceny biblijne lub z życia braci i rycerzy zakonnych. Budynek zwieńczony był stromym dwuspadowym dachem krytym dachówkami typu mnich – mniszka i za­mknięty szczytami od północnego-wschodu i południowego-zachodu. Jego wielkość, wystrój i plastyka wzbudzały zarazem podziw i grozę, podobnie jak to miało miejsce na zamku stołecznym w Malborku. Dochodzący od południa do skrzydła zamku dzie­dziniec był wybrukowany kamieniami polnymi różnej wielkości i nieznacznie opadał w stronę środka, odprowadzając w kierunku zachodnim (przejazdu bramnego) pro­filowanymi rynsztokami wody opadowe od jego ściany południowo-wschodniej.

W czasie odgruzowywania piwnicy tego skrzydła i eksploracji warstw kulturowych narosłych w trakcie funkcjonowania zamku znaleziono ponad 800 fragmentów detali architektonicznych w postaci ceglanych żeber sklepiennych i gurtowych, prostokąt­nych i kwadratowych baz filarów piwnicznych, głowic trapezowatych i prostopadło­ść lennych trzonów filarów kamiennych, zwornika ze sztucznego kamienia, różnych kształtek ceglanych z ościeży okien i drzwi, służek przyściennych, płytek posadzkowvch w formie prostokąta, kwadratu i rombu z różnobarwnym szkliwem oraz rzeź­bionych wsporników kamiennych. Oprócz tak bogatego materiału budowlanego uzy­skano również wiele przedmiotów codziennego użytku jak noże, naczynia gliniane, fragment instrumentu muzycznego, kafle piecowe garnkowe i płycinowe, gwoździe i rożne okucia budowlane, podkowy, ułamki naczyń szklanych, ciężarki do sieci, gro- ry strzał kuszy i kilka monet z różnych okresów chronologicznych. Tak różnorodny zestaw detalu architektonicznego wskazuje na bogactwo form zastosowanych w wystroju poszczególnych pomieszczeń tego skrzydła. Z kolei wielość pozostałych przed­miotów jest odzwierciedleniem życia codziennego mieszkańców zamku zarówno w okresie krzyżackim jak i w późniejszych czasach aż do jego ostatecznej rozbiórki.

Comments are closed.