You are here: Home >Archive for the ‘Legendy’ Category

Do kogo należało Truso

Do kogo należało Truso? Napływ na tereny położone między Wisłą a Pasłęką, około V wieku, plemion bałtyjskich, które nazwano później Prusami, nieco później, bo ok. VII/VIII wieku Słowian spowodował, że definitywnie przerwane zostały kontakty handlowe między południowo-wschodnimi wybrzeżami Bałtyku a południem Europy. W IX wieku uaktywnil się i nabrał priorytetowego znaczenia inny dalekosiężny szlak handlowy, […]

Odkrycie i badania Truso

Truso – osada i port na pograniczu słowiańsko-estyjskim, do którego pod koniec IX wieku dopłynął Wulfstan, znane było do niedawna tylko z relacji tego anglosaskie­go żeglarza. Tekst jego relacji zamieścił król Wessexu Alfred Wielki (panował w la­tach 872 – 899) w swoim przekładzie chorografii Paulusa Orozjusza (zm. przed 423 r.). Chorografia ta, czyli opis geograficzny […]

Zaplecze Truso

Ważne informacje o strukturze bezpośredniego zaplecza osady Truso, które stanowi­ły w dużej części domeny estyjskie/pruskie, otrzymano dzięki przekazowi Wulfstana. Chodzi tu o wielokrotnie dyskutowany w literaturze przedmiotu staroangielski wyraz „burh” – powszechnie tłumaczony jako „miasto” „Kraj Estów jest bardzo duży i jest tam dużo miast, a w każdym mieście jest król. A jest tam dużo […]

Zasady funkcjonowania handlu w Truso

Badania wykopaliskowe prowadzone w Truso pozwoliły na określenie specyfiki i za­sad wymiany handlowej stosowanej w tym emporium, która polegała prawdopodob­nie na długim okresie użytkowania monet pochodzących z pierwszej fali napływu srebra arabskiego, oraz współwystępowania „w obiegu” z monetami (ryc. 2), porów­nywalnej ilości odważników kubooktaedrycznych oraz kulistych z płaszczyznami. Najnowsze badania wskazują, że pod koniec IX […]